Jeugdbeleidsplan

Strategische doelstellingen

Om de jeugdwerking van HMKC zowel op sportief als organisatorisch vlak naar een hoger niveau te tillen, werd er door het jeugdbestuur een jeugdbeleidsplan uitgewerkt. In 2019 zijn we gestart om de vastgelegde doelstellingen in de komende jaren (2019-2022) te realiseren, met als finaal doel onze jeugdwerking te verbeteren en ons te onderscheiden met een bronzen medaille door middel van de jeugdscorekaart (KBKB).
Door een goede jeugdwerking willen we jaarlijks 2% groeien in ons jeugdledenaantal, en dit door middel van verschillende jeugdwervingsacties.

Eén van de doelstellingen is dat talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers binnen de kern en dit op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding. Daarnaast is het ook belangrijk om er op toe te zien dat de minder talentvolle spelers eveneens de kans krijgen om bij te leren en de korfbalsport te beoefenen door ze voldoende speelgelegenheid te bieden. Hierbij staat het vormen van een opleidingscentrum, voor zowel spelers als trainers, centraal.

Het aantal gediplomeerde trainers zal de komende jaren opgedreven worden. Hiervoor werd een plan opgesteld voor werving van nieuwe trainers en verder zal het bestaande trainerskorps ook nog meer gestimuleerd en gemotiveerd worden om opleidingen en clinic’s te volgen.  We zijn blij/trots te vermelden dat er in 2019 4 jeugdtrainers hun diploma initiator korfbal hebben behaald en dat er 1 jeugdtrainer bezig is met zijn diploma trainer B waardoor ons trainerskorps voor 80% gediplomeerd is.

Om het positieve imago van onze club naar de buitenwereld te blijven garanderen, blijft fairplay en gedrag op en naast het veld een belangrijke factor.
Verder is het belangrijk dat we bij al onze jeugdleden, en breder bij al onze clubleden, burgerzin stimuleren en de sociaal-maatschappelijke visie respecteren.
De ouders zullen vanaf heden ook meer betrokken worden bij de algemene werking van de club. Hierdoor kunnen we hopelijk veel ouders warm maken om onze activiteiten te ondersteunen.
Er zullen ook meer initiatieven genomen worden om de onderlinge interesse en het respect tussen de kern en de jeugd te verhogen.
De nauwe contacten met derden (andere verenigingen, Stad Antwerpen, …) proberen we steeds te onderhouden.

Met het project kunstgras en renovatie werd er voor een aangepaste en verbeterde infrastructuur gezorgd waardoor onze youngsters in de beste omstandigheden hun sport kunnen beoefenen!

Tot slot is het belangrijk dat de financiële situatie steeds bewaakt wordt, zodat er altijd gezorgd kan worden dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

 

Uitwerking strategische doelstellingen

De uitwerking van bovenstaande strategische doelstellingen wensen we de komende 4 seizoenen op onderstaande wijze te realiseren:

De jeugdwerking alsook de volledige werking van HMKC streeft een gezond financieel beleid na, dat erop gericht is om de financiële stabiliteit en continuïteit van o.a. de jeugdwerking op lange termijn te waarborgen. Daarbij is het van primordiaal belang om de bestaande financiële rapportering te bestendigen. Het uitgangspunt moet zijn om elk seizoen break-even te draaien en over een buffer te beschikken om onverwachte verliezen op te vangen. Op basis van de financiële resultaten aan het eind van elk seizoen moet nagegaan worden in welke mate het nodig is om het lidgeld (dat we steeds democratisch wensen te houden) op te trekken.