HMKC

Gedragscode


Iedereen die zich aansluit bij een sportclub wil op een kwaliteitsvolle, betaalbare, aangename en gezonde manier kunnen sporten en bewegen. Echter kan dit enkel in een context waar aandacht wordt besteed aan een aantal fundamentele ethische normen en waarden zoals respect en verdraagzaamheid. Naast de aandacht voor gezond sporten schenkt Hoboken Mercurius Korfbal Club dan ook de nodige aandacht aan het ethische aspect. Maar wat is nu ethiek in de sport?

“Sporten op ethisch verantwoorde manier is sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).”

Waarom een gedragscode voor HMKC?

De club wil de opvang van jongeren ter harte nemen: de jeugd een gezonde en motiverende vrijetijdsbesteding aanbieden en aldus de jongeren van de straat houden en via een teamsport groepsgeest, wederzijds respect en sociale vaardigheden bijbrengen.
De club blijft echter in de eerste plaats een competitieclub en stelt zich als doel met een kern van zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Als korfbalvereniging richten wij ons tot de competitieve sporter in al zijn diversiteit. Wij zijn er ons dan ook terdege bewust van dat sport voor een deel van onze leden een doel op zich is, voor andere leden een middel voor het verwezenlijken van andere doelstellingen.
HMKC vindt het daarom belangrijk dat elke lid zich, binnen de club, welkom en aanvaard voelt en met plezier en op zijn/haar eigen niveau op kwaliteitsvolle wijze korfbal kan beoefenen.

Om het begrip ethiek in de club echter expliciet te maken en alle betrokkenen duidelijkheid te geven met betrekking tot ethische waarden en verwachtingen, maakte HMKC een “gedragscode” op voor spelers, jeugdtrainers, supporters/ouders en clubmedewerkers!

HMKC hecht veel belang aan deze gedragscodes en zal er op toezien dat deze strikt worden nageleefd! Tevens dienen deze gedragscode als een rode draad doorheen de jeugdwerking.


SPELERS

1. Omtrent houding:

 1. Toon respect voor je trainer en medespelers.
 2. Kom naar de club om samen plezier te maken; niet om je af te reageren
 3. Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.
 4. Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen.
 5. Gebruik steeds een beleefd taalgebruik t.o.v. medespelers, scheidsrechters, trainers
 6. Help je medesporters, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedig hen aan.
  Vorm een hecht team, op en naast het veld “ONE TEAM”.
 7. Wees trots op je club, neem enthousiast deel aan het verenigingsleven van je club en je team.
 8. Toon respect voor de vrijwilligers die zich voor jou inzetten in hun vrije

2. Omtrent de training:

 1. Regelmatig en op tijd aanwezig zijn.
 2. Verwittig de trainer op tijd als je niet kan komen
 3. Samen met je medesporters opruimen van het materiaal na de training.
 4. Vraag uitleg aan de trainer als je iets niet begrijpt.
 5. Geef je medespelers positieve kritiek; breek ze niet af wanneer ze een foutje maken.
 6. Doe gemotiveerd mee aan alle oefeningen en geef je steeds 100%.
 7. Lichamelijke hygiëne is belangrijk: neem een douche na het sporten en trek andere, propere kleren aan.
 8. Draag zorg voor het clubmateriaal dat je mag gebruik

3. Omtrent de wedstrijd:

 1. Onsportief gedrag hoort niet thuis op een korfbalveld.
 2. Bekritiseer de beslissingen van de scheidsrechter niet.
 3. Geef blijk van een sportieve attitude en een goede fair play houding naar alle partijen (medespelers, trainers, scheidsrechters, ouders, supporters, tegenstrevers,…).
 4. Wens, bij verlies, de tegenstander proficiat met de glimlach.
 5. Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
 6. Behandel je tegenstrever zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 7. Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig.


OUDERS/ SUPPORTERS

1. Hebben een voorbeeldfunctie:

 1. Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie.
 2. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is, schelden en roepen hoort niet thuis langs de zijlijn.
 3. Neem uw afval mee na de wedstrijd, laat geen rommel achter
 4. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter
 5. Moedig uw kind aan de regels te volgen en respectvol te zijn.
 6. Veroordeel elk gebruik van geweld.

2. Dienen de sporters aan te moedigen:

 1. Wees gul met lof voor inzet en prestatie.
 2. Geef steeds positieve kritiek; breek sporters nooit af wanneer het eens wat minder loopt
 3. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.
 4. Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet te veel aandacht aan hun tekortkomingen
 5. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van sporters, trainers of scheidsrechters.
 6. Wees supporter/ouder, geen trainer.

3. Dienen positief betrokken te zijn:

 1. Wijs medesupporters op een rustige manier op een fair gedrag.
 2. Laat je mening horen op een constructieve manier.
 3. Ken je plaats als ouder.
 4. Respecteer de bestaande communicatiekanalen.
 5. Gun jouw kind het plezier van de sport

4. Moeten de prestatie van hun sporter(s) kunnen relativeren:

 1. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers, zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 2. Schat het talent van je sporter(s) naar waarde.
 3. Leer je sporter dat je best doen even goed is als winnen.
 4. Wees nederig in het verlies en bescheiden bij winst.


BESTUURDERS

1. Geven leden inspraak in het beleid van de club:

 1. Luister niet alleen naar elkaar maar ook naar sporters, ouders, coaches,…
 2. Toon bereidheid om leden bij het beleid van je club te betrekken (d.m.v. een oudercomité, jeugdcommissie,…)

2. Bewaken de kwaliteit van de sportwerking in hun club:

 1. Zoek gekwalificeerde trainers om de kwaliteit in de sportclub te garanderen.
 2. Biedt opleidingen aan om de kwaliteit van de bestaande trainers te verbeteren
 3. Organiseer bijscholingen/clinics om bestaande trainers bij te scholen.
 4. Zorg ervoor dat het sportmateriaal en de accommodatie voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor alle jongeren.
 5. Geef aan dat met het clubmateriaal zorgzaam dient te worden omgegaan.

3. Zorgen voor een goed clubklimaat:

 1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden tot deelname in de sport bestaan voor alle sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 2. Zorg ervoor dat elk individu zich goed voelt binnen je club.
 3. Wees luisterbereid en anticipeer op mogelijke problemen.

4. Dragen de geldende ethische normen van de club uit:

 1. Stel duidelijke regels en voorwaarden op voor je club. (vb. heb respect voor andere spelers, trainers, scheidsrechters, clubs, etc… )
 2. Stimuleer fair play binnen de club en wees zelf fair.
 3. Duid een vertrouwenspersoon aan in de sportclub (ev. juridisch onderlegd).


TRAINER

1. beschikt over de nodige sporttechnische capaciteiten:

 1. Laat iedere sporter ontwikkelen op zijn niveau.
 2. Geef trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het individueel ritme en de mogelijkheden
 3. Geef concrete en duidelijke tips aan je sporters.
 4. Hou je uitleg eenvoudig. Pas je uitleg te allen tijde aan het niveau van je sport
 5. Werk aan je eigen competentieniveau: school je regelmatig bij.
 6. Werk met duidelijke afspraken en routine. Dit zorgt voor rust en vertrouwdheid bij je sporters.

2. Behandelt elke sporter gelijkwaardig:

 1. Toon belangstelling voor al je sporters.
 2. Betrek elke sporter maximaal bij de training of wedstrijd.
 3. Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet teveel aandacht aan hun tekortkomingen.
 4. Vermijd dat getalenteerde spelers meer speeltijd krijgen dan de ander De minder goede sporters hebben zeker evenveel tijd nodig en hebben daar ook recht op.

3. Is zich bewust van zijn opvoedkundige taak:

 1. Besteed naast het aanleren van de sport ook aandacht aan het gedrag van je sporters tijdens de training.
 2. Bewaak de fysieke en psychische integriteit van elke sporter
 3. Wees niet enkel verantwoordelijk voor uw eigen gedrag maar ook voor dat van uw atleten, hun ouders en fans.
 4. Ontwikkel respect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de beslissingen van de scheidsrechter, voor het materiaal en de accommodatie.
 5. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken; leer hen sportief te zijn. Leer hen niet enkel om te winnen, maar leer hen ook een waardig verliezer te zijn.

4. Heeft een voorbeeldfunctie binnen de sportclub:

 1. Keur verbaal en fysiek geweld af.
 2. Wees een voorbeeld van Fair Play en Sportiviteit
 3. Heb oog voor de problematiek van je sporters.
Back to Top