HMKC

Jeugdbeleidsplan


Strategische doelstellingen

Om de jeugdwerking van HMKC zowel op sportief als organisatorisch vlak naar een hoger niveau te tillen, werd er door het jeugdbestuur een jeugdbeleidsplan uitgewerkt. In 2019 zijn we gestart om de vastgelegde doelstellingen in de komende jaren (2019-2022) te realiseren, met als finaal doel onze jeugdwerking te verbeteren en ons te onderscheiden met een bronzen medaille door middel van de jeugdscorekaart (KBKB).
Door een goede jeugdwerking willen we jaarlijks 2% groeien in ons jeugdledenaantal, en dit door middel van verschillende jeugdwervingsacties.

Eén van de doelstellingen is dat talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers binnen de kern en dit op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding. Daarnaast is het ook belangrijk om er op toe te zien dat de minder talentvolle spelers eveneens de kans krijgen om bij te leren en de korfbalsport te beoefenen door ze voldoende speelgelegenheid te bieden. Hierbij staat het vormen van een opleidingscentrum, voor zowel spelers als trainers, centraal.

Het aantal gediplomeerde trainers zal de komende jaren opgedreven worden. Hiervoor werd een plan opgesteld voor werving van nieuwe trainers en verder zal het bestaande trainerskorps ook nog meer gestimuleerd en gemotiveerd worden om opleidingen en clinic’s te volgen.  We zijn blij/trots te vermelden dat er in 2019 4 jeugdtrainers hun diploma initiator korfbal hebben behaald en dat er 1 jeugdtrainer bezig is met zijn diploma trainer B waardoor ons trainerskorps voor 80% gediplomeerd is.

Om het positieve imago van onze club naar de buitenwereld te blijven garanderen, blijft fairplay en gedrag op en naast het veld een belangrijke factor.
Verder is het belangrijk dat we bij al onze jeugdleden, en breder bij al onze clubleden, burgerzin stimuleren en de sociaal-maatschappelijke visie respecteren.
De ouders zullen vanaf heden ook meer betrokken worden bij de algemene werking van de club. Hierdoor kunnen we hopelijk veel ouders warm maken om onze activiteiten te ondersteunen.
Er zullen ook meer initiatieven genomen worden om de onderlinge interesse en het respect tussen de kern en de jeugd te verhogen.
De nauwe contacten met derden (andere verenigingen, Stad Antwerpen, …) proberen we steeds te onderhouden.

Met het project kunstgras en renovatie werd er voor een aangepaste en verbeterde infrastructuur gezorgd waardoor onze youngsters in de beste omstandigheden hun sport kunnen beoefenen!

Tot slot is het belangrijk dat de financiële situatie steeds bewaakt wordt, zodat er altijd gezorgd kan worden dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Uitwerking strategische doelstellingen 

De uitwerking van bovenstaande strategische doelstellingen wensen we de komende 4 seizoenen op onderstaande wijze te realiseren:

  • de strategische doelstellingen worden verder gepreciseerd, zodat daaraan operationele doelstellingen en actiepunten gekoppeld kunnen worden
  • verdere ontwikkeling van het sportief beleidsplan is noodzakelijk om op sportief gebied onze doelstellingen te halen, te behouden en te verbeteren. De bedoeling is om dit steeds in onderling overleg met de sportieve staf tot stand te brengen. De verdere ontwikkeling van dit beleidsplan zal dan ook ondergebracht worden onder de sportieve cel.
  • er zal gezorgd worden voor verdere doorstroming van eigen jeugdspelers naar de kern, zodat de club de eigen opgeleide talenten kan behouden. Continu overleg tussen de Raad van Beheer en het jeugdbestuur binnen de werking van de sportieve cel is daarbij onontbeerlijk.
  • er zal steeds geïnvesteerd worden in het verder opleiden van de bestaande jeugdtrainers en in het aantrekken van nieuwe jeugdtrainers.
  • er wordt gestreefd om elk seizoen het aantal jeugdleden minimaal gelijk te houden of gestaag te laten toenemen, binnen de beperkingen waarmee we worden geconfronteerd.

De jeugdwerking alsook de volledige werking van HMKC streeft een gezond financieel beleid na, dat erop gericht is om de financiële stabiliteit en continuïteit van o.a. de jeugdwerking op lange termijn te waarborgen. Daarbij is het van primordiaal belang om de bestaande financiële rapportering te bestendigen. Het uitgangspunt moet zijn om elk seizoen break-even te draaien en over een buffer te beschikken om onverwachte verliezen op te vangen. Op basis van de financiële resultaten aan het eind van elk seizoen moet nagegaan worden in welke mate het nodig is om het lidgeld (dat we steeds democratisch wensen te houden) op te trekken.

Back to Top